Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2019/2020, že si môžu prísť prevziať rozhodnutie v stredu 26.6.2019 od 10.30h- 15.00h. 

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

Riaditeľka materskej školy, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre Vám oznamuje prerušenie prevádzky MŠ dňa 25. júna 2019 z dôvodu celodennej odstávky elektrickej energie v obci.
Prevádzka sa začne v stredu 26. júna 2019.

Návrh  Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre

 č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

https://www.ivankaprinitre.sk/www/news/detail/zoznam/0/630 

 

 

Upozornenie.

V pondelok 24.6.2019 začnú prípravné práce k revízii elektrických rozvodov starej budove, ktorá začne 1.6.2019.

Triedy I. a II. budú v pondelok a v stredu spojené. Prevádzka bude v triede č. I. (V utorok je prevádzka prerušená).

Vo štvrtok a v piatok budú všetky deti sústredené v III. triede, kde bude pokračovať aj prázdninová prevádzka pre prihlásené deti.

Chceli by sme Vás poprosiť o pomoc pri prenášaní nábytku- v piatok, prípadne podľa pokynov p. učiteliek.

Z dôvodu nižšej kapacity v III. triede, by sme všetkých, ktorí nám vedia pomôcť, chceli poprosiť o prevzatie detí (štvrtok, piatok). hneď po obede.

Ďakujeme za pomoc a pochopenie.

 

 

 

 

  

 

 

 

Vitajte na našom webe

 

 

    MOTTO :

 

" Všetky deti na svete sú nevinné,

 

zraniteľné a závislé.

 

Sú tiež zvedavé a plné nádeje."

 

Svetová deklarácia o prežití, ochrane a rozvoji detí. 1990

 

 

         Rodinné prostredie je prvým miestom, kde dieťa poznáva ako vyzerá súžitie ľudskej komunity. Spôsob života rodiny, hodnotový rebríček, rodinný citový náboj a výchovné postoje voči deťom, zásadne ovplyvňujú fyzické a sociálne zdravie dieťaťa od jeho počatia. Ako rodina vychováva svoje dieťa, to je ovplyvnené osobnosťou rodičov, zvyklosťami rodiny a mimo nej.

         Súčasťou širšieho okolia rodiny je i materská škola. Je prvou školskou inštitúciou a zároveň komunitou detí predškolského veku a dospelých ľudí, preto má i ona nesmierne závažný vplyv na celkové zdravie svojich zverencov. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú, že dajú svoje deti do materskej školy, je pre zdravý rozvoj dieťaťa žiadúce, aby obe komunity – rodina a materská škola – mali predstavu, čo jedna od druhej požaduje a jednali v duchu partnerskej spolupráce.

         Zámerom výchovného pôsobenia a filozofiou našej školy je vytvoriť materskú školu rodinného typu s úzkymi väzbami na rodinu. Chceme umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im vytvoríme pohodové a priateľské prostredie bez zbytočného ponáhľania, kde sa budú cítiť dobre, kde bude kamarátska nálada, pochopenie a láska.

         Snažíme sa o rozvoj samostatných a zdravo sebavedomých detí cestou prirodzenej výchovy, chceme položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom podľa ich možností, záujmov a potrieb. Naučiť deti zdravým návykom v stravovaní a tým aj ochrany svojho zdravia pred civilizačnými chorobami, uvedomovania si vlastnej zodpovednosti za svoje chovanie, jednanie a to ruka v ruke s rodičmi.

 

Prioritné ciele predškolskej edukácie :

  • Rozvíjanie dieťaťa a jeho schopnosti učenia

  • Osvojenie si hodnotových základov, na ktorých je založená naša spoločnosť

  • Získanie osobnej samostatnosti a schopnosti sa prejavovať ako samostatná osobnosť pôsobiaca na svoje okolie